استانداردهای طراحی سالن های آمفی تئاتر و فضاهای جانبی

استانداردهای طراحی سالن های آمفی تئاتر و فضاهای جانبی

استانداردهای طراحی سالن های آمفی تئاتر و فضاهای جانبی   ورودی: طراحی ورودی سالن باید به گونه ای باشد كه باعث تجمع افراد پشت د...

ادامه مطلب