پشتی مناسب صندلی

پشتی مناسب صندلی

پشتی مناسب صندلی

پشتی مناسب صندلی از آنجا که هنگام نشستن فشار جانبي زيادي برستون مهره ها وارد مي شود، بايد با استفاده از يک صندلي با پشتي مناسب اين فشار را کاهش دادپشتي صندلي هرگز نبايد کاملا صاف و به صورت 90 درجه به کفي آن متصل شده باشد، بلکه بايد با کفي زاويه اي مناسب بسازد. در اين مورد بهترين زاويه براي انجام کارهاي روزمره 105-115 درجه است، يعني زماني که روي صندلي مي نشينيد با زاويه کمي به طرف عقب متمايل باشيد. نکته ديگر در وجود قوس مناسب بر روي پشتي است. اين قوس بايد حدود 10 تا 15 سانتيمتر از کفي صندلي فاصله داشته و انحناي ستون مهره ها را به طور کامل پوشش دهد. اگر پشتي صندلي فاقد اين خصوصيات باشد باعث ايجاد درد هاي عضلاني و يا فشار بيش از حد بر روي مهره هاي کمري مي شود.

 

پشتی مناسب صندلی

پشتی مناسب صندلی

از آنجا که هنگام نشستن فشار جانبي زيادي برستون مهره ها وارد مي شود، بايد با استفاده از يک صندلي با پشتي مناسب اين فشار را کاهش داد. پشتي صندلي هرگز نبايد کاملا صاف و به صورت 90 درجه به کفي آن متصل شده باشد، بلکه بايد با کفي زاويه اي مناسب بسازد. در اين مورد بهترين زاويه براي انجام کارهاي روزمره 105-115 درجه است، يعني زماني که روي صندلي مي نشينيد با زاويه کمي به طرف عقب متمايل باشيد.

پشتی مناسب صندلی

پشتی مناسب صندلی

نکته ديگر در وجود قوس مناسب بر روي پشتي است. اين قوس بايد حدود 10 تا 15 سانتيمتر از کفي صندلي فاصله داشته و انحناي ستون مهره ها را به طور کامل پوشش دهد. اگر پشتي صندلي فاقد اين خصوصيات باشد باعث ايجاد درد هاي عضلاني و يا فشار بيش از حد بر روي مهره هاي کمري مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.